Misja

Naszą misją jest diagnozowanie i rozwijanie dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami.
Przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami  poprzez rozwijanie takich cech charakteru jak: dobroć empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.

Rozwijanie umiejętności, adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji. Stwarzania atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym poprzez współpracę personelu pedagogicznego, administracyjno-obsługowego i rodziców. Rozwijanie zdrowego stylu życia.  Przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Efektywne zaangażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji. Promowanie działalności przedszkolnej w środowisko lokalnym.