Rekrutacja

[20.04] WYNIKI REKRUTACJI 2020/2021

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola nr 81 w Poznaniu

Lista dzieci nieprzyjętych do Przedszkola nr 81 w Poznaniu

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun
prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna
wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja
rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia
kandydata.

Procedura opisana jest w informatorze w systemie Nabór lub –> Informator+dla+Rodziców


UMP_XXII_401_VIII_2020_T-2- uchwała rady miasta


TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 10 marca

do 24 marca

od 22 czerwca

do 25 czerwca

2.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
9 kwietnia

godzina 12.00

3 lipca

godzina 12.00

3.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 9 kwietnia

do 16 kwietnia

od 3 lipca

do 7 lipca

4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
20 kwietnia

godzina 12.00

9 lipca

godzina 12.00