Logopeda


  


Regulamin uczestniczenia w zajęciach terapii logopedycznej w Przedszkolu nr 81 im. Skrzata Borodzieja w Poznaniu

  1. W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci zakwalifikowane przez logopedę przedszkolnego.
  2. Zajęcia odbywają się zgodnie z przydzielonym grafikiem i trwają 30 minut. Prowadzone są indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.
  3. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych itp.).
  4. Rodzice/opiekunowie prawni powinni pamiętać, że skuteczność terapii jest ściśle uzależniona od ich współpracy z logopedą.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do stosowania się do zaleceń logopedy oraz systematycznego utrwalania z dzieckiem ćwiczeń w domu (codziennie, przynajmniej 10 minut).
  6. Rodzic/opiekun prawny ma prawo zwracać się do logopedy z prośbą o pomoc w przypadku pojawiających się wątpliwości terapeutycznych i do regularnego konsultowania się z logopedą w celu zwiększenia efektywności terapii.
  7. Rodzic/opiekun prawny może w formie pisemnej zrezygnować z zajęć logopedycznych bez podania przyczyny rezygnacji. Jednakże zaleca się, aby tę decyzję skonsultować wcześniej z logopedą.
  8. Dziecko jest zobowiązane do przynoszenia na każde zajęcia zeszyt. To w niej po każdej sesji otrzyma materiały do ćwiczenia w domu.