Kadra

Barbara Stachowiak– dyrektor przedszkola, nauczyciel grupy I
nauczyciel dyplomowany
magister: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
podyplomowo: terapia pedagogiczna
podyplomowo: manager w oświacie
1. Dzieci Dzieciom Dar Dotyku
2. Ogrody Zdrowia Hortiterapia
3. Terapia Ręki I stopień
4. Makaton I stopień
Weronika Rasznauczyciel grupy I
 nauczyciel stażysta
magister: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
    1. Warsztaty Centrum Szkoleniowe KLANZA
  1. 2. Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem metody Batti Strauss
 Anna Moder- nauczyciel grupy I
 nauczyciel mianowany
 magister: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 
 
 
 
Dorota Durczaknauczyciel grupy II
nauczyciel mianowany
Studium Nauczycielskie
1. Kurs Marii Montessori
2. Odimienna Nauka Czytania I.Majchrzak
Patrycja Królikowska- nauczyciel grupy II
nauczyciel mianowany
magister: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
licencjat: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
1. Metoda Knillów

2. Terapia ręki cz. I
3. Warsztaty rozwijania twórczego myślenia u dzieci poprzez nowatorskie metody i formy pracy
4. Metody integracyjne pracy z grupą- pedagogika zabawy Klanza
5. Wielozmysłowe poznanie świata – warsztaty : nauczanie polisensoryczne
6. Kodowanie na dywanie z elementami programowania
7. Poczuj z nami rytm – warsztaty Edumuz
8. Odimienna Nauka Czytania I.Majchrzak
9. Szkolenie : Logorytmika ” Ruch-słuch- słowo” 

Sonia Nikodem- nauczyciel wspomagający grupy II
nauczyciel kontraktowy
magister: pedagogika o specjalności promocja zdrowia
licencjat: pedagogika o specjalności edukacja zdrowotna i geragogika
podyplomowo: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowania
podyplomowo: pedagogika specjalna- edukacja, rehabilitacja i wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 1. Szkolenie z komunikacji alternatywnej Pecs
2. Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza-terapia-masaż.
Katarzyna Niklaus- nauczyciel grupy III
nauczyciel mianowany
magister: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
podyplomowo: wychowanie i edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
podyplomowo: terapia pedagogiczna
podyplomowo: oligofrenopedagogika
1. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień
2. Dzieci Dzieciom Dar Dotyku
3. Metoda Knillów
4. Metoda Dennisona
5. Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością I i II stopień
6. Stymulacja Bazalna poziom pogłębiający
7. Makaton I i II stopień
8. Metoda Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz
9. Ogrody zdrowia Hortiterapia
10. Ogrody Animacji Klanza
11. Trening Umiejętności Społecznych
12. Szkolenie z Logorytmiki
13. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
Natalia Komisarek- nauczyciel grupy III
nauczyciel kontraktowy
magister: pedagogika specjalna z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
licencjat: praca socjalna i resocjalizacja
podyplomowo: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
1. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień

2. Metoda Knillów
3. Stymulacja bazalna I i II stopień
4. Makaton I stopień
5. Dzieci Dzieciom Dar Dotyku

Zofia Gawrońska-Zimmer- nauczyciel grupy IV
nauczyciel mianowany
magister: psychologia
podyplomowo: tyflopedagogika- rehabilitacja wzroku
podyplomowo: wychowanie przedszkolne i wczesne wspomaganie rozwoju
podyplomowo: oligofrenopedagogika
podyplomowo: zarządzanie placówkami oświatowymi
Klaudia Świątek- nauczyciel grupy IV
nauczyciel kontraktowy
magister: pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
licencjat: pedagogika specjalna: tyflopedagogika i oligofrenopedagogika
1. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz I stopień
2. Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością I stopień M. Jerzyk
3. Stymulacja bazalna I stopień
4. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
Magdalena Gryniewicz- nauczyciel grupy IV
nauczyciel kontraktowy
magister: pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
podyplomowo: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
1. Terapia Ręki I i II stopień
2. Makaton I i II stopień
3. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień
4. Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem
5. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
6. Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole
7. Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
8. Warsztaty „Porozumienie bez przemocy”
9. Szkolenie z logorytmiki
Hanna Magdziarz-Oses- pedagog
nauczyciel mianowany
magister: pedagogika opiekuńcza
podyplomowo: oligofrenopedagogika
1. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
2. Integracja Sensoryczna
3. Stymulacja Bazalna
4. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień
Hanna Westfalewska-Stróżyk- rehabilitant ruchowy
nauczyciel mianowany
magister: rehabilitacja ruchowa
podyplomowo: wychowanie przedszkolne
1. Oligofrenopedagogika
2. Integracja Sensoryczna
3. Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych
4. Bilateralna Integracja
5. Stymulacja bazalna I, II, zabawa bazalna, pielęgnacja bazalna
6. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień
7. Trening Umiejętności Społecznych
Angelika Ostrowska-Stroiwąs – logopeda
nauczyciel mianowany
magister: manager czasu wolnego
licencjat: filologia angielska
podyplomowo: oligofrenopedagogika
podyplomowo: logopedia
podyplomowo: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
1. Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością I stopień2. Wakacyjny cykl szkoleń z Metody Krakowskiej®

3. Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, profilaktyce i terapii logopedycznej,
w szczególności terapii seplenienia międzyzębowego
4. Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
5. Diagnoza i terapia dzieci z ORM
6.Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii
7.TERAPIA RĘKI i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza-terapia-masaż
8.Trening bazowych funkcji słuchowych – program DOBRZE SŁYSZĘ

Anna Jelińska- psycholog
Klaudia Błaszkiewicz- fizjoterapeuta– nauczyciel na urlopie
nauczyciel mianowany
magister: fizjoterapia
licencjat: terapia zajęciowa
podyplomowo: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z przygotowaniem pedagogicznym
podyplomowo: oligofrenopedagogika
podyplomowo: logopedia

1.Metoda PNF- proprioceptywne torowanie ruchu
2. Integracja Sensoryczna I i II stopień
3. Kinesiotaping
4. Kurs Polskiego Języka Migowego I stopień
5. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień
6. MNRI Integracja Odruchów Dynamicznym i Posturalnych poziom I
7. Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg. Zukunft-Huber
8. Terapia Miofunkcjonalna wg. Anity Kittel

9. Stymulacja bazalna I stopień

10. Metoda FITS- Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Marta Jagła- nauczyciel na urlopie
nauczyciel mianowany
magister: pedagogika specjalna w zakresie tyflopedagogiki
podyplomowo: oligofrenopedagogika
podyplomowo: wychowanie przedszkolne
1. AAC- alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I-IV stopień (M. Grycman), Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością I i II stopień (M. Jerzyk), Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się osób niemówiących (A. Smyczek)
2. Makaton I i II stopień
3. Kurs Polskiego Języka Migowego I stopień
4. Stymulacja Bazalna I, II stopień, zabawa bazalna, pielęgnacja bazalna
5. Warsztaty „Porozumienie bez Przemocy”