Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Przedszkole nr 81 „Skrzata Borodzieja” w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://przedszkole81poznan.pl/

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
• obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego.

Przygotowanie oświadczeń w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021- 03-29.
Data publikacji strony internetowej: 2017.01.25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.30
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola nr 81 w Poznaniu.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek w prawym dolnym rogu ekranu) a w nim:
• podwyższony kontrast
• możliwość powiększenia liter
• podświetlane linki
• możliwość powiększania odstępów pomiędzy wyrazami
• możliwość powiększania odstępów pomiędzy akapitami
• przycisk zatrzymywania animacji
• przycisk przyjazny dla dyslektyków
• kursor
• podpowiedzi
• przycisk cofania

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na p81@poznan.interklasa.pl
Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 618320232.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Koordynator: Klaudia Błaszkiewicz.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Przedszkole nr 81 w Poznaniu, powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Przedszkole nr 81 niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Przedszkole nr 81 może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Przedszkole nr 81 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Budynek Przedszkola nr 81, mieści się w Poznaniu przy ulicy Limbowej 2.
Budynek jest dwukondygnacyjny: parter i pierwsze piętro.
1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada trzy wejścia. Wejście główne oraz wejście boczne i wejście od ogrodu. Wejście główne do budynku znajduję się od strony chodnika, do którego prowadzą schody. Przy schodach wyposażonych w poręcz, znajduje się podjazd dla wózków. Wejście od strony ogrodu- prowadzą do niego schody również z podjazdem dla wózków.
Sekretariat znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia. Osoby w sekretariacie, w razie potrzeby, służą pomocą informacyjną. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toalety na parterze budynku są dostosowane dla dzieci na wózkach i wyposażone w naścienne stanowisko do przewijania.
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp do placówki dla osób z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Oświadczenie sporządzono: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Przedszkole nr 81 w Poznaniu.